Gdańskie Spotkania Literackie

V Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Translatoryka i Translacje” w Łodzi

Uniwersytet Łódzki zaprasza na piątą edycję konferencji naukowej „Translatoryka i Translacje”, która w tym roku skupiona będzie wokół problematyki związanej z tożsamością językową i kulturową autorów tekstów oryginału, ich tłumaczy oraz odbiorców, do których kierowany jest przekład. Konferencja odbędzie się w Łodzi w dniach 7-9 grudnia 2018 r. 

W programie pojawią się też zagadnienia wielojęzyczności, wielokulturowości, ale także tematy związane z językiem nowych mediów, wykorzystaniem nowoczesnych technologii w przekładzie oraz alternatywnymi sposobami komunikowania się.

Do udziału organizatorzy zapraszają tłumaczy literatury i tekstów specjalistycznych, badaczy przekładu języków regionalnych i języków mniejszości narodowych, tłumaczy pracujących w administracji publicznej i strukturach instytucji międzynarodowych, a także tłumaczy języków migowych, specjalistów od przekładu audiowizualnego i automatycznego.

Szczegółowa informacja: www.uni.lodz.pl