Gdańskie Spotkania Literackie

Informacje o warsztatach

Studentów i doktorantów – przyszłych tłumaczy języka hiszpańskiego na polski, a także adeptów tłumaczenia literatury polskiej na hiszpański – zapraszamy do udziału w warsztatach mistrzowskich z Katarzyną Okrasko, Wojciechem Charchalisem oraz Xavierem Farré. Udział w warsztatach jest bezpłatny. Liczba miejsc ograniczona, nabór trwa do 29 marca 2021 r.

Katarzyna Okrasko będzie pracować z uczestnikami warsztatów nad tekstem prozatorskim, Wojciech Charchalis weźmie na warsztat poezję, a Xavier Farré poprowadzi warsztaty z tłumaczenia współczesnej literatury polskiej.

Warsztaty towarzyszą Gdańskim Spotkaniom Literackim „Odnalezione w tłumaczeniu. Edycja fantastyczna” i odbędą się online. Organizatorami warsztatów są Instytut Kultury Miejskiej i Instytut Cervantesa w Warszawie.

Udział w warsztatach jest bezpłatny. Uczestnicy zostaną wyłonieni przez Organizatora (tj. Instytut Kultury Miejskiej) oraz prowadzących na podstawie przesłanej próbki przekładu i krótkiego listu motywacyjnego. Każdy z uczestników może wziąć udział w jednym cyklu warsztatów. Na każdy cykl złożą się trzy czterogodzinne sesje.

Na zgłoszenia czekamy do 29 marca, do godz. 12:00 w południe pod adresem mailowym warsztaty@ikm.gda.pl. W zgłoszeniu należy przesłać:

– swoje imię i nazwisko, adres mailowy oraz numer telefonu
– próbkę przekładu (zależnie od wybranych warsztatów)
– krótki list motywacyjny
– zgodę na wykorzystanie danych osobowych w rekrutacji w postaci dopisku:

Niniejszym potwierdzam, że zapoznałam/zapoznałem się z Klauzulą Informacyjną Instytutu Kultury Miejskiej oraz niniejszym wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w procesie naboru na warsztaty mistrzowskie organizowane przez IKM w ramach Gdańskich Spotkań Literackich „Odnalezione w tłumaczeniu”. Niniejsze oświadczenie i zgodę przekazuję w formie elektronicznej z uwagi na sytuację epidemiologiczną.


Warsztaty przekładu poezji hiszpańskiej z Wojciechem Charchalisem

Terminy spotkań online zostaną ustalone z grupą po zakończeniu naboru.

Próbka do przekładu: fragment wiersza „La lluvia” Federico Garcíi Lorci

Mi alma tiene tristeza de la lluvia serena,
tristeza resignada de cosa irrealizable,
tengo en el horizonte un lucero encendido
y el corazón me impide que corra a contemplarte.

Wojciech Charchalis jest badaczem i tłumaczem literatury hiszpańskiego i portugalskiego obszaru językowego. Pracuje w Zakładzie Portugalistyki Instytutu Filologii Romańskiej UAM. Autor książki „El realismo mágico en la perspectiva europea – El caso de Gonzalo Torrente Ballester” (Peter Lang, New York 2005). Tłumacz Joségo Saramago i Fernanda Pessoi. Z języka hiszpańskiego przełożył m. in. „Zimę w Lizbonie”, „Beltenebros”, „Jeźdźca polskiego” Antonia Muñoza Moliny, „Wszystkie dusze” Javiera Maríasa, „Kronikę zdumionego króla”, „Wyspę Ściętych Hiacyntów” Gonzalo Torrente Ballestera” i „Litumę w Andach” Marii Vargasa Llosy. Za przekład powieści „Makbara” Juana Goytisolo otrzymał Nagrodę Instytutu Cervantesa w Warszawie. Jest autorem nowego przekładu „Don Kichota” Miguela Cervantesa.

Lista zakwalifikowanych uczestników i uczestniczek: Inga B., Barbara C., Dominika F., Mateusz L., Anna M.-J., Agnieszka M., Katarzyna P., Marta R., Julia Sz., Jakub Sz. Justyna Sz., Adrianna T.,
Sandra W. Anna W., Natalia W., Amelia W. Julia W., Joanna W. Z w/w osobami skontaktuje się prowadzący.

Jednocześnie chcemy zwrócić uwagę, że zainteresowanie warsztatmi przerosło nasze oczekiwania, również poziom zgłoszeń był wysoki. Dołożymy starań, by podobne spotkania powtórzyć w przyszłości.


Warsztaty przekładu prozy hiszpańskiej z Katarzyną Okrasko

Terminy spotkań online: 14 kwietnia, 28 kwietnia, 12 maja (16:00 – 20:00)

Próbka do przekładu: opowiadanie „El abuelo Martín” ze zbioru „Quién no” Claudii Piñeiro. [kliknij, by pobrać PDF]

Katarzyna Okrasko tłumaczy z hiszpańskiego, przeważnie prozę. Wybrane przekłady: Juan Gabriel Vásquez „Kształt ruin”, „Sekretna historia Costaguany”, „Reputacje”; Andrés Barba „Świetlista republika”, „Małe rączki”; Eduardo Galeano „Dzieci czasu”; Guillermo Arriaga Dziki (przekład wspólnie z Agatą Ostrowską); Cristina Sánchez-Andrade Zimowe panny; Claudia Piñeiro Okruchy szczęścia; Klątwy, Almudena Grandes Pocałunki składane na chlebie; Enrique Vila-Matas Dublineska; Roberto Bolaño 2666 (przekład wspólnie z Carlosem Marrodanem Casasem) i Lodowisko; Carlos Ruiz Zafón Gra anioła; Więzień nieba; Labirynt duchów (przekład wspólnie z Carlosem Marrodanem Casasem); Dulce Chacón Uśpiony głos (wspólnie z Aleksandrą Wiktorowską). Prowadzi warsztaty przekładowe w Instytucie Lingwistyki Stosowane Uniwersytetu Warszawskiego.

Lista zakwalifikowanych uczestników i uczestniczek: Gabriela K., Małgorzata S., Karolina K., Justyna W., Marta G., Joanna W., Aleksandra P., Maria R., Magdalena Cz., Justyna S., Klaudia L.

Wyżej wymienione osoby powinny spodziewać się potwierdzającego maila do poniedziałeku 12 kwietnia.

Warsztaty przekładu współczesnej literatury polskiej na język hiszpański z Xavierem Farré

Terminy spotkań online: 12 kwietnia, 22 kwietnia, 7 maja (godziny popołudniowe)

Próbka do przekładu: fragment z książki „Po trochu” Weroniki Gogoli [kliknij, by pobrać PDF]

Xavier Farré jest poetą oraz tłumaczem z języka polskiego i słoweńskiego na hiszpański i kataloński. Przekładał m.in.: Czesława Miłosza, Adama Zagajewskiego, Zbigniewa Herberta, Tomasza Różyckiego. Ze słoweńskiego wydane zostały jego przekłady Aleša Debeljaka, Lojze Kovačiča i Tomaža Šalamuna. Pełną listę jego przekładów można znaleźć pod adresem: http://xavierfarreabcd.blogspot.com/p/sobre-lautor.html Pracuje jako wykładowca na Uniwersytecie Jagiellońskim. Autor pięciu tomików poezji i zbioru esejów. W 2015 r. ukazała się po polsku antologia wierszy Farré, „Kompas na śniegu”.


***

Talleres magistrales: edición española. Abierta la selección

Invitamos a los estudiantes y a los doctorandos -futuros traductores del español al polaco, y también a los adeptos de la traducción de la literatura polaca al español- a participar en los talleres magistrales de traducción con Katarzyna Okrasko, Wojciech Charchalis y Xavier Farré. La participación en las clases es gratuita. El número de plazas es limitado. La convocatoria finaliza el 29 de marzo de 2021.

Katarzyna Okrasko va a trabajar con los participantes sobre un texto escrito en prosa, Wojciech Charchalis sobre la poesía y Xavier Farré llevará a cabo las clases de traducción de la literatura polaca contemporánea al español.

Los talleres se organizan en el marco de los Encuentros Literarios de Gdańsk “Encontrado en la traducción. Edición de fantasía” y se llevarán a cabo en línea.
Organizadores: el Instituto de Cultura Urbana de Gdańsk (Instytut Kultury Miejskiej) y el Instituto Cervantes de Varsovia.

La participación en los talleres es gratuita. El organizador (el Instituto de Cultura Urbana) junto con los ponentes realizarán la selección de los candidatos, previo análisis de las muestras de traducción y una breve carta de motivación enviadas por los candidatos. Cada uno de los participantes puede beneficiarse solo de un ciclo de  talleres. Cada ciclo constará de 3 sesiones de 4h cada una.

Esperamos sus solicitudes hasta el 29 de marzo, a las 12:00 h. del mediodía, en la dirección de correo electrónico: warsztaty@ikm.gda.pl. La solicitud debe incluir:

– el nombre y el apellido, la dirección de correo electrónico y el número de teléfono,
– el fragmento del texto traducido (según la modalidad escogida),
– una carta breve de motivación,
– el consentimiento del tratamiento de los datos personales durante el proceso de selección en forma de la siguiente nota adicional:

Por la presente, confirmo que he leído la Cláusula Informativa del Instituto de Cultura Urbana y que manifiesto mi consentimiento para el tratamiento de mis datos personales durante el proceso de selección de candidatos para los talleres magistrales organizadas por IKM en el marco de los Encuentros Literarios de Gdańsk “Encontrado en la traducción.” Remito la presente declaración y el consentimiento vía electrónica debido a la presente situación epidemiológica.

 Talleres de traducción de poesía española con Wojciech Charchalis

Las fechas de las reuniones en línea se fijarán con el grupo una vez finalizado el proceso de selección.

Para la prueba de traducción: un fragmento del poema “La lluvia” de Federico García Lorca.

Mi alma tiene tristeza de la lluvia serena,
tristeza resignada de cosa irrealizable,
tengo en el horizonte un lucero encendido
y el corazón me impide que corra a contemplarte.

Wojciech Charchalis, es investigador y traductor de obras literarias en lengua española y portuguesa. Trabaja en el Dpto. de Filología Portuguesa  en el Instituto de Filología Románica de la universidad UAM (Universidad Adam Mickiewicz de Poznań). Es autor del libro “El realismo mágico en la perspectiva europea: El caso de Gonzalo Torrente Ballester” (Peter Lang, New York 2005). Ha traducido a José Saramago y a Fernando Pessoa. Ha traducido del español, entre otros: “El invierno en Lisboa”, “Beltenebros” y “El jinete polaco” de Antonio Muñoz Molina; “Todas las almas” de Javier Marías, “Crónica del rey pasmado” y  “La Isla de los Jacintos Cortados” de Gonzalo Torrente Ballester y “Lituma en los Andes” de Mario Vargas Llosa. Por la traducción de la novela “Makbara” de Juan Goytisolo fue galardonado con el Premio de Traducción Literaria del Instituto Cervantes de Varsovia. Es también autor de la nueva traducción al polaco de “Don Quijote” de Miguel de Cervantes.

Taller de traducción de la prosa en español con Katarzyna Okrasko

Fechas de los webinarios: 14 de abril, 28 de abril, 12 de mayo (16:00  – 20:00)

Para la prueba de traducción: el cuento “El abuelo Martín” de la antología “Quién no” de Claudia Piñeiro [para descargar en PDF]

Katarzyna Okrasko, traduce del español, sobre todo narrativa. Traducciones escogidas: “La forma de las ruinas”, “Historia secreta de Costaguana” y “Las reputaciones” de Juan Gabriel Vásquez; “República luminosa” y “Las Manos Pequeñas” de Andrés Barba;  “Los hijos de los días” de Eduardo Galeano; “El salvaje” de Guillermo Arriaga (junto con Agata Ostrowska); “Las inviernas” de Cristina Sánchez-Andrade; “Una suerte pequeña” y “Las maldiciones” de Claudia Piñeiro; “Conjuros” y “Los besos en el pan” de Almudena Grandes; “Dublinesca” de Enrique Vila-Matas; “2666” y “La pista de hielo” de Roberto Bolaño (junto con Carlos Marrodán Casas); “El juego del ángel”, “El prisionero del cielo” y, junto con Carlos Marrodán Casas y “El laberinto de los espíritus” de Carlos Ruiz Zafón; “La voz dormida” de Dulce Chacón (junto con Aleksandra Wiktorowska). Imparte talleres de traducción en el Instituto de Lingüística Aplicada de la Universidad de Varsovia.

Talleres de traducción de la literatura polaca contemporénea al español con Xavier Farré

Fechas de los webinarios: 12 de abril, 22 de abril, 7 de mayo (horario de tarde)

Muestra para traducir: fragmento del libro „Po trochu” de Weronika Gogola [para descargar en PDF]

Xavier Farré, es poeta y traductor del polaco y del esloveno al español y al catalán. Ha traducido, entre otras, las obras de: Czesław Miłosz, Adam Zagajewski, Zbigniew Herbert, Tomasz Różycki. Se han publicado sus traducciones del esloveno de Aleš Debeljak, Lojze Kovačič y de Tomaž Šalamun. El listado completo de las obras que ha traducido se puede consultar en el siguiente enlace: https://xavierfarreabcd.blogspot.com/p/sobre-lautor.html.

Trabaja en la Universidad Jaguelónica de Cracovia. Es autor de cinco tomos de poesía y de un libro de ensayos. En 2015, se ha publicado en polaco la antología de sus poemas “La disfressa dels arbres ”.