Gdańskie Spotkania Literackie

(Post)kolonializm w przekładzie – redakcja „Przekładańca” czeka na teksty

Redakcja „Przekładańca” rozpoczęła pracę nad numerem, poświęconym (post)kolonializmowi w przekładzie, i zaprasza do nadsyłania tekstów. Abstrakty propozycji (250 słów) wraz z krótką notką biograficzną (50 słów) na adres przekładaniec@uj.edu.pl do 30 listopada 2015. 

Co łączy literaturę postkolonialną i przekład? Jak funkcjonuje literatura postkolonialna wyprowadzona poza binarną opozycję między kolonizatorem a kolonizowanym, wchodząca w przestrzenie kultur i języków nieuczestniczących w kolonialnym zwarciu kulturowym? Jak literatura kolonialna i postkolonialna przyjmowana jest w nowych kontekstach kulturowych, i jaką rolę w tym procesie pełni przekład? Literatura postkolonialna cieszy się dużą popularnością nie tylko wśród odbiorców władających językami, w których jest tworzona, lecz także wśród czytelników w innych krajach, poznających ją dzięki przekładom. Wydaje się jednak, że problematyka pojawiająca się na styku zagadnień postkolonialnych i przekładoznawczych wciąż nie jest dostatecznie opracowana.

„Przekładaniec” to recenzowane czasopismo naukowe poświęcone przekładowi jako zjawisku kulturowemu, gatunkowi literackiemu, formie komunikacji międzykulturowej oraz sztuki. W 2008 r. otrzymało nagrodę „Literatury na Świecie” w dziedzinie translatologii, leksykografii i literaturoznawstwa. Szczegółowy zarys problematyki znajduje się na stronie wydawnictwa.